Para saber máis... / Do you want to know more?

Se queres saber máis acerca de deporte e medio ambiente, a continuación deixámosche os enlaces dalgunhas das iniciativas máis importantes a nivel estatal e internacional:

 

> ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

• Programa de Nacións Unidas para o Medio Ambiente: Deporte e Medio Ambiente
• Comité Olímpico Internacional: Comisión de Deporte e Medio Ambiente.

> ORGANISMOS NACIONAIS 
• Comité Olímpico Español: Comisión de Deporte e Medio Ambiente
• Consello Superior de Deportes: Carta Verde do Deporte Español

> DOCUMENTOS INTERNACIONAIS DE REFERENCIA 
Axenda 21 do Movemento Olímpico

> DOCUMENTOS NACIONAIS DE REFERENCIA 
Estratexia Nacional sobre Deporte e Sostibilidade
• Lei 10/1990 do Deporte (art 8, Competencias do Consello Superior de Deporte)

> DOCUMENTOS AUTONÓMICOS DE REFERENCIA 
• Lei 3/2012 do deporte de Galicia (art 2, Funcións do Deporte, art 3, Principios reitores e art 4, Principios xerais)

 

 

English translation:

 

To know more…

If you want to know more about the sport and the environment, here are the links of some of the most important initiatives nationwide and internationally:

 

 

- INTERNATIONAL ORGANISATIONS:

 

United Nations program for the Environment: Sport and Environment

International Olympic Committee: Commission of Sport and Environment

 

 

- NATIONAL ORGANISATIONS:

 

Spanish Olympic Committee: Commission of Sport and Environment

Higher Sports Council: Green card of Spanish sport

 

 

- INTERNATIONAL DOCUMENTS OF REFERENCE

 

Agenda 21 of the Olympic Movement

 

 

- NATIONAL DOCUMENTS OF REFERENCE

 

National strategy of Sport and Sustainability

Law 10/1990 of Sport (Art 8. Competences of the National Sports Council)

 

 

- AUTONOMOUS (REGIONAL) DOCUMENTS OF REFERENCE

 

Law 3/2012 of Galician Sport (Art 2. Sports functions, Art 3. Guiding principles, Art 4. General principles)