A Área  >  Redes  >  REUS

Adhesión da Universidade de Vigo á Rede Española de Universidades Saudables (REUS) / Adhesion of the University of Vigo to the Spanish Network of Healthy Universities

A Universidade de Vigo é a primeira universidade galega en incorporarse a esta rede.

 

O 10 de marzo do 2009 o Consello de Goberno da Universidade de Vigo aprobou a súa adhesión á Rede Española de Universidades Saludables (REUS). Esta é unha iniciativa impulsada polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Política Social, a Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) e o Ministerio de Educación que ten como obxectivo a promoción da saúde no entorno universitario nacional. 

A través desta adhesión, a Uvigo poderá desenvolver novas experiencias exitosas e compartidas con outras universidades de España, ademáis de poder poñer en valor e visibilizar todas aquelas iniciativas e proxectos de promocíon da saúde que a entidade viguesa ten xa en marcha.

Román Lago, técnico superior do Servizo de Deportes, foi elixido como representante da Uvigo na REUS. Isto foi debido en boa parte ao alto grao de sintonía deste proxecto cos obxectivos e estratexia dun servizo consciente e comprometido coa necesidade de intervir de xeito activo e global na mellora das diferentes dimensións da saúde da comunidade universitaria.

Para acadar estes obxectivos, constituiuse ademais una comisión técnica de traballo interdepartamental integrada por varios compoñentes do PDI e PAS pertencentes a algún dos ámbitos relacionados coa saúde.

 

 

English translation:

 

Adhesion of the University of Vigo to the Spanish Network of Healthy Universities (Rede Española de Universidades Saludables - REUS)

 

The University of Vigo is the first Galician university to join this network.

 

On March, 10th 2009, the Governing Council of the University of Vigo approved its accession to the Spanish Network of Healthy Universities (REUS). This is an initiative by the Ministry of Health, Consumption and Social Policy and Consumer Affairs, the Conference of Rectors of Spanish Universities (CRUE) and the Ministry of Education, who aim to promote the health in the national university environment.

 

Through this membership, Uvigo can build new and successful experiences shared with other universities in Spain, in addition to highlight and visualise all those initiatives and projects of health promotion that the entity of Vigo has already started.

 

Román Lago, Manager of the Sports Services, was elected as a representative of Uvigo for the REUS. This was largely due to the high degree of harmony with the objectives of this project and strategy of a conscious and committed service with the need to intervene actively and overall improvement of the different dimensions of health of the university community.

 

To achieve these goals, also is constituted a technical committee of interdepartmental work which included a number of components of PDI and PAS belonging to some of the goals related to health.