Actividades con recoñecemento de créditos ECTS

> Que son as actividades con recoñecemento de créditos?

 

 

O Real Decreto 1393/2007 de ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, no seu artigo 12.8, establece que os estudantes poderán obter recoñecemento académico en créditos ECTS pola participación en actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudantil, solidarias e de cooperación, podendo obter ata un máximo de 6 créditos do total do plan de estudos cursado. Na Universidade de Vigo este procedemento está regulado polo Regulamento de recoñecemento de créditos por actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudiantil, solidarias e de cooperación (aprobado na sesión do Consello de Goberno de 12 de febreiro de 2014).

 

> Qué actividades deportivas contan con este recoñecemento no 2017/2018?:

 

 

- Escolas Deportivas de tenis, rugby, natación, ioga, xadrez e voleibol.

- Programa Ponte en Forma.

- Actividades na natureza: Rutas Culturais e Outdoor Campus.

- Participación en competicións interuniversitarias ou federadas representando á Universidade de Vigo.

- Participación no programa de responsables dos equipos das Ligas e Torneos Universitarios.

- Colaboración coa Área de Benestar, Saúde e Deporte na organización de eventos deportivos.

Descarga o seguinte ARQUIVO para coñecer con máis detalle cales son as actividades concretas en cada campus que contan con este recoñecemento durante o curso 2017/2018.

 

> Requisitos para o recoñecemento de créditos por actividades deportivas: 

 

 

- Será necesario realizar un total de 30 horas de práctica (en cómputo anual) para poder obter o recoñecemento de cada crédito de ECTS e acadar ademais unha valoración positiva dos responsables técnicos da actividade.

- No caso do programa Ponte en forma, será necesario ademais realizar as dúas revisións médico-deportivas (inicial e final) incluídas no programa.

- Os créditos poderán acadarse unha soa vez por cada actividade. Naquelas nas que exista máis dun nivel (xadrez, natación e tenis) poderase acadar o recoñecemento unha vez por cada un destes módulos / niveis.

- Unha vez que se remate unha actividade, e baixo a solicitude previa do alumno ou alumna, o Servizo de Extensión Universitaria expedirá un certificado de asistencia que a persoa interesada deberá presentar a continuación na secretaría de alumnado do seu centro de estudos para incorporar a validación dos créditos ao seu expediente académico.

- Só se recoñecerán actividades desenvolvidas durante o tempo en que a persoa solicitante estivera matriculada na Universidade de Vigo, agás situacións excepcionais motivadas por traslado de expediente doutra universidade.

 

Activities with ECTS

> What are the activities with ECTS recognition?

 

 

Following the Royal Decree 1393/2007 regarding official university education, article 12.8, we offer courses for our students in which they can obtain ECTS credits. These courses comprise cultural activities, sport-related activities, cooperation activities and student representation. Students can obtain up to a maximum of 6 ECTS credits as part of their curriculum. This procedure is regulated by the Regulation of recognition of credits for university activities (adopted at the meeting of the Governing Council on the 12th February 2014).

 

 

 

> Which sport-related activities are recognized?

 

- Courses in tennis, rugby, swimming, yoga, chess and volleyball

- Get Fit program

- Activities in the nature: Cultural routes and outdoor campus

- Participation in intercollegiate and official competitions representing the University of Vigo

- Participation as team university leagues responsables.

- Collaboration with the Wellbeing, Health & Sport Department in the organization of sport events.

 

Download the following FILE for a more detailed description of the specific activities with ECTS recognition.

 

 

> Requirements for the recognition of ECTS for sport-related activities: 

 

- It will require a total of 30 hours of practice on an annual basis to obtain the recognition of each ECTS credit and a positive assessment of the technical officers of the respective activity

- In the case of the Get Fit program, it is also required to participate in the two sports-medical revisions included in the program

- The credits can be achieved only once for each activity. Activities with more than one level (chess, swimming, tennis) may achieve recognition for each of these levels.

- Once an activity is finished and following the request of students, the Wellbeing, Health & Sport Department will issue a certificate of attendance that the person concerned must present to his/her respective office of studies to validate the credits in the academic record

- It is only possible for activities to be recognised if the applicant is enrolled at the University of Vigo. Only sometimes it is possible to acknowledge activities from other universities.