XIII TROFEO UNIVERSIDADE DE VIGO DE CARREIRAS DE ORIENTACIÓN - EVENTO VERDE / XIII ORIENTATION CARREER TROPHY OF THE UNIVERSITY OF VIGO – GREEN EVENT

Na edición de 2014, 347 persoas de toda Galicia achegáronse o sábado 31 de maio ao campus para participar no XIII Trofeo Universidade de Vigo de Orientación.

In the 2014 edition, 347 people from all over Galicia came on Saturday, May 31st to the campus to participate in the XIII University's Orientation Trophy.

Please scroll down for the english translation.

 

 

> PRESENTACIÓN
A Universidade de Vigo, a través da Área de Benestar, Saúde e Deporte organiza o XIII Trofeo Universidade de Vigo de Carreiras de Orientación (6ª proba do calendario oficial da Liga Galega 2014). As persoas que participaron dispuxeron dun amplo abano de recorridos con diferentes niveis de dificultade polo que foi accesible tanto para as persoas federadas como para aquelas sen experiencia previa nesta modalidade.> CARREIRA SOLIDARIA:
Nesta edición colaboramos con DISCAMINO. Trátase dun proxecto solidario que consiste en facer realidade o soño de persoas con diferentes discapacidades de peregrinar a Santiago.> EVENTO VERDE:
A Área de Benestar, Saúde e Deporte presta especial coidado a tentar minimizar o impacto ambiental das actividades deportivas que organiza. No caso do XIII TROFEO UNIVERSIDADE DE VIGO DE ORIENTACIÓN tivéronse en conta determinados aspectos para reducir, na medida do posible, os efectos deste evento no medio ambiente.

 

> MAPA :
Elaborado segundo as normas IOF (abril 2013). Revisión de campo en maio 2014.
Mapa idóneo para o deporte da orientación, dominan as áreas despexadas, mesturadas con zonas urbanas, semipoboadas é boscosas.
A boa visibilidade e a limpeza en certas zonas do terreo, facilitarán as velocidades moi altas de carreira que se alternarán con pendentes variables e dificultade técnica de interpretación.> CATEGORÍAS:
As contempladas no regulamento da XXII Liga Galega 2013 de Carreiras de Orientación

 

> CONTACTO:
Edificio do Servizo de Deportes
Campus das Lagoas-Marcosende
Consultas: 986 812 182
deportes@uvigo.es

 

 

ENGLISH TRANSLATION:

 

 

 

> PRESENTATION

The University of Vigo, through the Wellbeing, Health and Sports Department, organizes the XIII University's Orientation Trophy (6th event of the official calendar of the Galician League 2014). People who participated had a wide range of tours with different levels of difficulty so it was accessible to federated people and to those without previous experience in this modality.

 

> SOLIDARY CARREER

In this edition we collaborated with DISCAMINO. This is a charity project which consists of making reality the dream of people with different disabilities to pilgrimage to Santiago.

 

> GREEN EVENT

The Wellbeing, Health and Sports Department takes special care to try to minimize the environmental impact of organizing sports activities. In the case of XIII University of Vigo’s Orientation Trophy certain aspects have been taken into account to reduce, as far as possible, the effects of this event on the environment.

 

> MAP

Prepared according to the IOF regulations (April 2013). Field Review on May 2014. Map ideal for orientation sport, dominate the cleared areas, mixed with urban and wooded areas. Good visibility and cleaning in certain areas of the land, provide the very high speeds career which alternate with outstanding variables and technical difficulty of interpretation.

 

> CATEGORIES

The regulation referred to the Galician League XXII 2013 Orientation Careers  

 

 

> CONTACT

Edificio do Servizo de Deportes

Campus das Lagoas-Marcosende

Enquiries: 986 812 182
deportes@uvigo.es

 

Información da carreira (Trofeo XIII)