Medicina deportiva e fisioterapia / Sports medicine and physiotherapy

A Área de Benestar, Saúde e Deporte conta con Unidades de Medicina Deportiva e Fisioterapia en cada un dos tres campus que ofrecen diferentes servizos médico-deportivos ás persoas da comunidade universitaria que así o demanden.

 

The Wellbeing, Health and Sports Department has Medicine Sports and Physiotherapy Units in each of its three campuses, which offer different medical-sports services to people from the university community who request it.  

 

Please scroll down for the english translation.

 

 

> Servizos:

 

Revisión médico-deportiva básica: Exploración física e ortopédica, tensión arterial, estudo de peso, talla, IMC e composición corporal, podoscopía, flexibilidade, forza muscular, resistencia cardiorrespiratoria e electrocardiograma.

Revisión médico-deportiva avanzada: revisión médico-deportiva básica + proba de esforzo.

Consulta puntual: patoloxías, asesoramento e diagnóstico sobre lesións, seguimento e control de pacientes, controis antropométricos,...

Consulta dietética: valoración antropométrica completa, enquisa de hábitos alimenticios, prescrición de dieta e controis posteriores.

Consulta de fisioterapia: Readaptación funcional, recuperación de lesións deportivas, prevención e tratamento da dor, tratamento de problemas posturais,... 

 

E este ano no Campus de Ourense estreamos novo equipo de PRESOTERAPIA para drenaxe linfático. Disfruta dos beneficios desta técnica: mellora a circulación, diminúe a presión arterial, tonifica os músculos e as articulacións, axuda á relaxación, mellora o ton da pel e a súa firmeza, reduce a celulite e facilita a rexeneración celular. En definitiva, promove a sensación de benestar. Solicita a túa cita de fisioterapia na web do Servizo de Deportes.

 

> Horarios e citas:

 

Consulta os horarios e reserva a túa cita no seguinte enlace: RESERVA DE CITAS

 

> Onde estamos?

 

Campus de Ourense

Pavillón Universitario.

Tel. 988 368 922

pontenforma@uvigo.es

 

Campus de Pontevedra

Área de Servizos á Comunidade - Escola Enxeñaría Forestal

Tel. 986 80 19 17

pontenforma-po@uvigo.es

Pavillón universitario

Tel. 986 802 088

depor-po@uvigo.es

 

Campus de Vigo

Edificio do Servizo de Deportes.

Tel. 986 811 946 / 986 812 182

saudeportes@uvigo.es

 

 

 

ENGLISH TRANSLATION:

 

 

> Services

 

- Basic medical-sports review: Physical examination and orthopaedic, arterial tension, weight study, height, BMI and body composition, chiropody, flexibility, muscular strength, cardiorespiratory and electrocardiogram endurance. 

- Advanced medical-sports review: Basic sports-related medical review + stress test

- One-off consultation: pathologies, assessment and diagnosis of lesions, monitoring and control of patients, anthropometric controls,...

- Dietary consultation: anthropometric evaluation, complete survey of eating habits, diet prescription and subsequent tests.

- Physiotherapy consultation: Functional rehabilitation, recovery of sports injuries, prevention and treatment of pain, treatment of postural problems...

 

And this year, Ourense Campus launches a new PRESSOTHERAPY equipment for lymphatic drainage. Take advantage of the benefits of this technique: it improves circulation, decreases blood pressure, tones the muscles and joints, helps relaxation, improves skin tone and firmness, reduces cellulite and facilitates cellular regeneration. Definitely, it provides you a sense of well-being.

Request an appointment for physiotherapy on the website of the Sports Services.

 

> Schedule and appointments

 

Consultate the schedules and book your appointment at the following link: BOOKING APPOINTMENTS

 

 

> Where are we?

 

Campus de Ourense

Pavillón Universitario.

Tel. 988 368 922

pontenforma@uvigo.es

 

Campus de Pontevedra

Área de Servizos á Comunidade - Escola Enxeñaría Forestal

Tel. 986 80 19 17

pontenforma-po@uvigo.es

Pavillón universitario

Tel. 986 802 088

depor-po@uvigo.es

 

Campus de Vigo

Edificio do Servizo de Deportes.

Tel. 986 811 946 / 986 812 182

saudeportes@uvigo.es