Medicina deportiva e fisioterapia

A Área de Benestar, Saúde e Deporte conta con Unidades de Medicina Deportiva e Fisioterapia en cada un dos tres campus que ofrecen diferentes servizos médico-deportivos ás persoas da comunidade universitaria que así o demanden.

 

> Servizos:

 

Revisión médico-deportiva básica: Exploración física e ortopédica, tensión arterial, estudo de peso, talla, IMC e composición corporal, podoscopía, flexibilidade, forza muscular, resistencia cardiorrespiratoria e electrocardiograma.

Revisión médico-deportiva avanzada: revisión médico-deportiva básica + proba de esforzo.

Consulta informativa: asesoramento e diagnóstico sobre lesións e patoloxías, seguimento e control de pacientes, controis antropométricos,...

Consulta dietética: valoración antropométrica completa, enquisa de hábitos alimenticios, prescrición de dieta e un control posterior.

Consulta de fisioterapia: Readaptación funcional, recuperación de lesións deportivas, prevención e tratamento da dor, tratamento de problemas posturais,... 

 

> Horarios e citas:

 

Consulta os horarios e reserva a túa cita no seguinte enlace: RESERVA DE CITAS

 

> Martes ConVida

 

Trátase dunha acción de sensibilización sobre a comunidade univer­sitaria, que proporciona a cada persoa un "feedback" inme­diato sobre como é o seu estilo de vida e que debería facer para facelo mais saudable.

Nos stands dos Martes ConVida recibimos a toda a comunidade universitaria (alumnos, PAS e PDI), cun cuestionario onde se recollen preguntas relativas á saúde xeral, alcohol, tabaco, alimentación, conduta viaria, satisfacción académica, actividade física, conduta sexual... 

 

Para máis información podedes consultar o seguinte ENLACE

Sports medicine and physiotherapy

The Wellbeing, Health and Sports Department has Medicine Sports and Physiotherapy Units in each of its three campuses, which offer different medical-sports services to people from the university community who request it.  

 

> Services

 

- Basic medical-sports review: Physical examination and orthopaedic, arterial tension, weight study, height, BMI and body composition, chiropody, flexibility, muscular strength, cardiorespiratory and electrocardiogram endurance. 

- Advanced medical-sports review: Basic sports-related medical review + stress test

- Informative consultation: pathologies, assessment and diagnosis of lesions, monitoring and control of patients, anthropometric controls,...

- Dietary consultation: anthropometric evaluation, complete survey of eating habits, diet prescription and subsequent tests.

- Physiotherapy consultation: Functional rehabilitation, recovery of sports injuries, prevention and treatment of pain, treatment of postural problems...

 

> Schedule and appointments

 

Consultate the schedules and book your appointment at the following link: BOOKING APPOINTMENTS

 

 

> Healthy Tuesdays

 

This is a sensitivity action regarding the university community, that provides each person an immediate feedback of how their lifestyle is and how can they make it healthier.

All the university community is welcomed to the Healthy Tuesdays (students, PAS and PDI), through a questionnaire where questions related to general health, alcohol, tobacco, food habits, academic satisfaction, physical activity, sexual behavior etc might be answered.

 

Please, for more information check the following LINK